1. Start
  2. Familier
""

Familier

Vi varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge og familier. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb og lignende.

Familie

I Humana Danmark arbejder vi med udgangspunkt i at familien skal holdes samlet, og at der skabes hensigtsmæssige dynamikker og mestringsstrategier i familien.

Vi varetager komplekse opgaver omkring en lang række forskellige familieproblematikker. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver, akutforanstaltninger samt mentorforløb.

Vi samarbejder med og støtter familien, så de får muligheden for at udvikle en forståelse for hinandens perspektiver og strategier, således at funktioner og roller i familien bliver tydelige for alle på hvert deres udviklingsniveau.

Målet med den samlede støtte er, at sikre familiens indsigt i deres egen hverdag, ud fra den konkrete situation, familiens egne mål samt de kommunale handleplansmål. Børnene skal sikres kontinuerlighed og forudsigelighed i deres udvikling, fx. i forhold til konfliktløsningsmodeller, skolegang, fritidsliv og sociale kontakter.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte families normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med familien afdækkes særlige behov og ønsker af fx. medarbejderes kompetencer og - eller erfaringer.

Vi kan varetage

Målgrupper

Angsttilstande, anoreksi, bipolar lidelse, dyspraksi, demens, fysiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, posttraumatisk stress - PTSD, psykoser, psykosociale udfordringer, selvskadende adfærd, Tourettes syndrom, ADD, ADHD, alkoholmisbrug, aspergers syndrom, autismespektrumsforstyrrelse (ASF), borderline, kost og vægt, neuroser, overgreb, psykiske traumer, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, skolevægring, sociale problemer, somatiske udfordringer, spiseforstyrrelser, tvangslidelse - OCD.

Ydelsesform

Ambulant, i hjemmet eller i aflastning

Lovparagraffer

Børn og familie

§ 30 Tidligt forebyggende indsatser.
§ 86 Aflastning i hjemmet bevilget som merudgift.
§ 89 Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 18 år.
§ 32.1.1 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
§ 32.1.3 Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge, eller for hele familien.
§ 32.1.5 Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.
§ 32.1.8 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
§ 75 og § 76 Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. Barnet Lov § 46 og 47.
§ 104.3 Støttet samvær.
§ 105.1.1 Overvåget samvær.
§ 114.1.2 Ungestøtte - fast kontaktperson for den unge.
§ 115 Ungestøtte - fast kontaktperson for den unge.

Børn og voksne

§ 84 jf. Serviceloven (Barnets Lov § 90). Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Voksne

§ 83 - Personlig og praktisk hjælp.
§ 85 - Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.
§ 86.2 Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov herfor.