Kontaktoplysninger

Kontakt os

Vi tilbyder skoleforberedende undervisning!

Udgivet: 2022-01-27

Vi tilbyder skoleforberedende undervisning til børn og unge der har været væk fra skolen i kortere eller længere tid. Vi skræddersyer indsatsen til den enkelte og insisterer på at finde vejen frem.

Hvem?

Vi tilbyder skoleforberedende undervisning, til børn og unge der har været væk fra skolen i kortere eller længere tid. Den unge har måske haft vanskeligheder i forbindelse med; indlæring, det faglige niveau, det sociale i en klasse, mobning eller ganske enkelt måske fordi det oplever at der har været for meget støj i klassen. Måske har den lokale skole ikke haft den know how, som skal til, for at favne lige præcis dette barn, hvilket har medført skolevægring.   

Hvordan?

Vi tilrettelægger en kvalificeret, målrettet og individuel indsats for barnet og dets skolegang – for os er det ikke vigtigt om vi er hjemme, på skolen, på biblioteket, eller i en park – formen og rammen tilrettelægges, så den passer barnets behov. Vi ønsker, at skabe en tryg og tillidsfuld relation til barnet, for vi mener og oplever, at der er evidens for at en god relation er fundamentet, for enhver stabil skolegang. Vi ønsker, at møde barnet hvor det er, og vi er meget opmærksomme på at alder og fagligt niveau ikke altid hænger sammen, og at der kan være dårlige oplevelser fra tidligere skole, som også præger barnets historie. Vi ønsker, at hjælpe barnet, styrke det fagligt og socialt, ved at benytte os af præcis det undervisningsniveau det har behov for, samt at vi er særdeles optaget af at møde barnet, i dets eget univers, hvor vi gerne vil blive klogere på barnet og hvordan dette bedst lærer ting og udvikler sig.

Hvorfor?

Vi mener i Humana at alle har ret til et godt liv. Ja, alle. Vi mener dermed også, at alle har ret til en god skolegang. Ja alle! Vi ønsker derfor at være med til at barnet skaber en ny skolehistorie; at det får italesat og gennemarbejdet mange af de dårlige oplevelser, som kan være forbundet med ordet skole; vi ønsker, ved at tage udgangspunkt i barnets interesser, at skabe et rum for læring, som favner både interesserne og barnets sociale samt faglige udvikling. Dette kan være via computerspil, arkitektur, litteratur, sport, kultur, film, tegneserier, actionfigurer, Pokémon, undervisningsportaler og meget andet.

 

Til kommunen

Punktform:

  • Unge med socio-emotionelle forstyrrelser, ADHD, autisme og andre diagnoser.
  • Tilpasset undervisning, færre eller ingen skift – veluddannet underviser tilknyttet, for at sikre forudsigelighed og begribelighed.
  • Læs mere nedenfor om vores metode og tilgang.

 

Metode og tilgang

Skolevægring og undervisning:

Vi har i Humana mange års erfaring med bla. Low Arousal. Underviserne er derfor indført i vores pædagogiske tilgang, samt det pædagogiske fundament, som vi står på.

Vi har vores metodiske udgangspunkt og inspiration i fx TEACCH, Krap, den kognitive og dialektiske tilgang - hvor vi finder et humanistisk menneskesyn, der grundlæggende handler om at anerkende barnets måde at være på, med største respekt for dets interesser og særpræg. Hermed handler undervisning i Humana ikke om at normalisere barnet, men om at støtte det i forhold til dets resurser og udviklingsmuligheder. Vi arbejder altså derfor med anerkendelse som en lysende ledestjerne, for på denne måde at få belyst og nedbrudt stigma, og dermed kan metoden bibringe motivation og håb for fremtiden. Ydermere, er vi inspireret af PDA profilering ifm. at bedst favne rigiditet, samt vi anvender visuelle metoder som fx Boardmaker, hvor vi arbejder med piktogrammer for at skabe forudsigelighed og begribelighed.

”Der findes ingen enkle løsninger på skolevægring eller længerevarende fravær for børn med autisme, da årsagerne er individuelle, sammensatte og kontekstafhængige.” (Socialstyrelsen, 2016)

Vi ved, med evidens i citatet fra Socialstyrelsen, at der ikke er en ”one size, fits all” løsning. Vi bruger derfor tid på at undersøge, være nysgerrige og dokumentere, hvordan vi kan tilrettelægge en undervisningsindsats, med udgangspunkt i det enkelte barn. 

Vi kvalitetssikrer undervisningen ved at have en pædagogisk vejleder tilknyttet. Vejleder sørger for supervision af underviser, og fungerer som bindeled mellem underviser-kommune og forældre-underviser. Dette for at sikre at underviser og elev, bruger tiden på relationen og undervisningen, frem for møder, samtaler med forældrene og andre formaliteter.

“Jo længere tid barnet er væk fra skole, desto længere tid tager det at vende tilbage.” (Knudsen & Østergaard, 2017) 

 

Relationen er fundamentet for trivsel og tillid

I den indledende fase, vil vi bruge megen tid på at skabe denne relation. Det gør vi for at sikre at barnet oplever sig i en tryg og tillidsfuld relation til underviseren. Dette er også perioden, hvor vi klargør hvilke tilgange, der er bedst for barnet og dermed sikrer en succesfuld introduktion. Introduktionen tager altid udgangspunkt i barnets interesser, blandet med eksponering for næste fase, som er hvordan vi så bedst tilrettelægger undervisningen.

Vi vil derfor, som gennemgående fokuspunkt, arbejde med motivation, og vi vil afdække hvordan den kommer til udtryk hos den enkelte elev – dette være sig i form af fx. computerspil, ridning, gåture, musikproduktion, biler, film/serier, vestegnsrap og meget andet.

Vi vil, afslutningsvis, udarbejde en handleplan, sammen med sagsbehandler, forældre og barnet, for undervisningen. Handleplanen følges tæt, og evalueres løbende, for at skabe den bedst mulige ramme for at sikre trivsel og succes.  

Undervisning