1. Start
  2. Vores ydelser
""

Vores ydelser

Vi varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, familier og voksne borgere. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb, støttekontaktperson forløb og lignende.

Børn og unge

Humana Danmark varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge.

Humana Danmarks medarbejdere tilbyder og leverer professionel støtte, med udgangspunkt i barnet eller den unges særlige behov og motivation, der arbejdes med målrettede og individuelle tilpassede indsatser, som tager udgangspunkt i Barnets plan.

  • Støttekontaktpersonforløb
  • Forældrevejledning
  • Skoleforberedende undervisning
  • Familiebehandling
  • Mentorforløb
  • Støttet samvær
  • Aflastnings- og skærmningsopgaver

Vi møder barnet/den unge med respekt og ligeværd samt med en høj faglighed og forståelse og validering for den enkeltes særlige behov eller udfordringer. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med skolevægring.

Vi arbejder med udgangspunkt ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret platform med et mål om at sikre små og synlige succeser for barnet eller den unge.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med forældrene, børnene og de unge afdækkes særlige behov og ønsker af fx medarbejderes kompetencer og/eller erfaringer.

Familie

I Humana Danmark arbejder vi med udgangspunkt i at familien skal holdes samlet, og at der skabes hensigtsmæssige dynamikker og mestringsstrategier i familien.

Vi varetager komplekse opgaver omkring en lang række forskellige familieproblematikker. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver, akutforanstaltninger samt mentorforløb.

Vi samarbejder med og støtter familien, så de får muligheden for at udvikle en forståelse for hinandens perspektiver og strategier, således at funktioner og roller i familien bliver tydelige for alle på hvert deres udviklingsniveau.

Målet med den samlede støtte er, at sikre familiens indsigt i deres egen hverdag, ud fra den konkrete situation, familiens egne mål samt de kommunale handleplansmål. Børnene skal sikres kontinuerlighed og forudsigelighed i deres udvikling, fx. i forhold til konfliktløsningsmodeller, skolegang, fritidsliv og sociale kontakter.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte families normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med familien afdækkes særlige behov og ønsker af fx medarbejderes kompetencer og/eller erfaringer.

Voksne og ældre

Humana Danmark varetager, i samarbejde med kommunerne, komplekse opgaver omkring voksne og ældre borgere.

Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, forløb med støttekontaktperson, samt kontakt med professionelle netværk der er omkring den enkelte borger. Vi varetager også forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb og lignende.

Vi tager udgangspunkt i en værdig og respektfuld tilgang i mødet med de voksne og ældre borgere vi samarbejder med. Det er et vigtigt parameter for Humana Danmarks medarbejdere, at borgerne allerede ved første møde mærker en varm og venlig tilgang, der professionelt tager udgangspunkt i den enkelte borgeres oplevelse af virkeligheden.

Der arbejdes ud fra konkrete aftaler og mål, med afsæt i målene fra den kommunale handleplan.

Målene skal være operationelle, så det er muligt at aflæse fremskridt, både for borgeren og for den kommune som bestiller opgaven.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte borgers normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med borgeren afdækkes særlige behov og ønsker af fx medarbejderes kompetencer og/eller erfaringer.

Vi kan varetage

Målgrupper

Angsttilstande, anoreksi, bipolar lidelse, dyspraksi, demens, fysiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, posttraumatisk stress - PTSD, psykoser, psykosociale udfordringer, selvskadende adfærd, Tourettes syndrom, ADD, ADHD, alkoholmisbrug, aspergers syndrom, autismespektrumsforstyrrelse (ASF), borderline, kost og vægt, neuroser, overgreb, psykiske traumer, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, skolevægring, sociale problemer, somatiske udfordringer, spiseforstyrrelser, tvangslidelse - OCD.

Ydelsesform

Ambulant, i hjemmet eller i aflastning

Lovparagraffer

Børn og familie

§ 30 Tidligt forebyggende indsatser.
§ 86 Aflastning i hjemmet bevilget som merudgift.
§ 89 Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 18 år.
§ 32.1.1 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
§ 32.1.3 Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge, eller for hele familien.
§ 32.1.5 Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.
§ 32.1.8 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
§ 75 og § 76 Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. Barnet Lov § 46 og 47.
§ 104.3 Støttet samvær.
§ 105.1.1 Overvåget samvær.
§ 114.1.2 Ungestøtte - fast kontaktperson for den unge.
§ 115 Ungestøtte - fast kontaktperson for den unge.

Børn og voksne

§ 84 jf. Serviceloven (Barnets Lov § 90). Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Voksne

§ 83 - Personlig og praktisk hjælp.
§ 85 - Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.
§ 86.2 Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov herfor.