Humana Danmark varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, familier samt voksne borgere jf. Lov om social service og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

I Humana i hele Norden arbejder vi ud fra vores fælles værdi og vision; at alle har ret til et godt liv. 

Vi i Humana Danmark arbejder for familieafdelinger, handicapafdelinger, privatpersoner, samt jobcentre over hele landet. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver, mentorforløb samt støttekontaktperson forløb og lignende. Alle vores ydelser er tilgængelige for regioner, kommuner, såvel som privatpersoner.

Humana Danmark startede oprindeligt som StøtteCompagniet, stiftet i 2006, og var oprindeligt en pædagogisk afdeling i PsykologCompagniet i København, før det blev udskilt som en selvstændigt virksomhed. Vi er i dag en selvstændig, landsdækkende specialvirksomhed bestående af mere end 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde; primært socialpædagogisk, speciallærer, socialrådgiver, ergoterapeut, familiebehandler og psykolog. Alle vores medarbejdere arbejder under løbende intern uddannelse, samt intern og ekstern supervision.

Vi har særlig viden om angst, OCD, PTSD, selvskadende adfærd, problemskabende adfærd, længerevarende problematisk skolefravær, social isolation, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser med videre.

Ofte stiller vores opgaver krav til vores viden om socialt udsathed og / eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. autismespektrumsforstyrrelser (ASF), generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Tourettes syndrom, sanseintegrationsvanskeligheder med videre.

Vi arbejder med metoder som blandt andre tager udgangspunkt i Low Arousal, Afstemt Pædagogik (AP-metoden) og stresshåndtering. Endvidere har vi stor viden om og erfaring med anvendelsen af andre specialpædagogiske metoder og tilgange, som kan være virksomme i arbejdet med børn og unge, familier, samt voksne og ældre med eksempelvis øget sensitivitet, højt konfliktniveau, angst, høj stresssårbarhed og belastningssymptomer.

I alle vores indsatser tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet i forhold til borgerens behov, og vi sætter en ære i at matche den helt rigtige fagperson til de pågældende børn og unge, familier, voksne og ældre.

Vores tilgang og metoder er bl.a. beskrevet i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen, som vores tidligere indehaver er medforfatter til, er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov.

Læs eventuelt mere om fagbogen her

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger.

Du er også velkommen til at læse vores generelle brochure om StøtteCompagniet

Endeligt kan det være en hjælp at udlevere vores brochure om Støtteforløb og forældrevejledning til familier